Podatnicy otrzymują informacje roczne od płatnikówPodatki 

Podatnicy otrzymują informacje roczne od płatników

Wszyscy podatnicy, którzy w minionym roku podatkowym uzyskali dochód za pośrednictwem płatników, oczekują na przesłanie im informacji o wypłaconych kwotach, odliczonych składkach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Rozliczając pity 2017 będą korzystali z tych danych.

Jakie PITY sporządzają płatnicy

Deklaracja PIT-11 lub PIT- 40

Pracodawcy w zakresie swoich obowiązków podatkowych  sporządzają po zakończeniu roku podatkowego informacje roczne PIT-11.Jest to informacja o dochodach pracownika lub zleceniobiorcy oraz o pobranych z jego wynagrodzenia składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkach na podatek dochodowy.

Jeśli jednak pracodawca otrzyma do dnia 10 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym od zatrudnionych u siebie pracowników PIT-12, wtedy nie sporządza PIT 11, lecz PIT-40.

Deklaracja PIT-8C jest przeznaczona dla płatników  sporzadząjących informację o wypłaconych stypendiach podlegających opodatkowaniu, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Deklaracje sporządzane przez ZUS

Organy rentowe przygotowują roczne deklaracje rozliczeniowe dla emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Rodzaj świadczenia i sytuacja podatnika determinują wybór formularza: PIT-40A, PIT-11A, PIT-11, PIT-8A.

PIT-40A służy do wykazania danych o wypłaconej emeryturze, rencie, świadczeniu i zasiłku przedemerytalnym, nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym oraz rencie socjalnej.

PIT 40A powinni otrzymać podatnicy, którym ZUS wypłacał świadczenia w minionym roku podatkowym i nadal wypłaca.

Osoby, które otrzymają PIT- 40A nie muszą już samodzielnie rozliczać się z fiskusem, ale pod warunkiem, ze nie uzyskały innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych oraz nie chcą korzystać z ulg podatkowych. Jeśli osiągnęły w roku podatkowym inne dochody, są zobowiązane złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT- 37 lub PIT- 38 w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub innych drukach (np. PIT 38 z dochodów kapitałowych, PIT- 39 z odpłatnego zbycia nieruchomości, PIT 28 z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem).

Złożenie własnego pita jest też konieczne, gdy chcemy odliczyć przysługujące nam ulgi i przekazać 1% dla OPP.

PIT-11A otrzymają z organu rentowego osoby, które  nie są zwolnieni z samodzielnego rozliczenia z fiskusem, ponieważ:

  • rozliczają PIT wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem,
  • zaliczki na podatek od ich dochodów  pobierane były niestandardowo, np. według wyższej stopy procentowej,
  • otrzymali  zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, wyrównawcze, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne),
  • ZUS nie pobierał zaliczek na PIT od dochodów nierezydentów, zgodnie z międzynarodowymi umowami.

ZUS wysyła też PIT-11A do osób, którym nie wypłacał świadczeń do końca roku i  nie wypłaca w momencie rozliczenia.

PIT-11 ZUS przesyła do osób uprawnionych, które otrzymały świadczenia po osobie zmarłej.

PIT-8C zawiera informacje o wypłaconych osobom dorosłym alimentach, które podlegają opodatkowaniu, czyli przekraczających kwotę 700 zł w miesiącu.

Terminy obowiązujące płatników

Podatnicy powinni otrzymać wszystkie informacje roczne od płatników do końca lutego w roku następnym po roku podatkowym. PITY 2017 mogą być dostarczone podatnikom w dowolny sposób. Płatnicy mogą wysłać informacje do podatników zarówno droga elektroniczną, w formie przesylki pocztowej, jak i wręczyć bezpośrednio.

Wszystkie deklaracje przekazywane podatnikom trafiają też do organów skarbowych. W tym przypadku płatnicy nie mają takiej swobody wyboru formy dostarczenia dokumentów. Od 2015 roku istnieje obowiązek przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych w formie elektronicznej w przypadku płatników, którzy zatrudniali więcej niż pięć osób. Formularze papierowe dopuszczalne są  tylko przy mniejszej ilości pracowników, do pięciu osób.

Elektroniczne pity 2017 płatnicy mogą wysyłać do końca lutego, natomiast papierowe  o miesiąc wcześniej, termin mija z ostatnim dniem stycznia.

Rozliczamy PITY 2017

Informacje roczne otrzymane od płatników są podstawą do sporządzenia samodzielnych zeznań PIT-36 lub PIT- 37. Formularz PIT-37 wybierają podatnicy, którzy uzyskali dochody wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatników. Pozostali podatnicy wypełniają PIT-36.

Zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-37 należy złożyć w 2017 roku do 2 maja (do 30 kwietnia w latach, gdy nie jest to dzień wolny od pracy). Forma złożenia zależy od wyboru podatnika: może to być deklaracja papierowa lub pit rozliczony online.

Do rozliczenia pit online służy program dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, albo inny, który znajdziemy w internecie, bardziej nowoczesny, oferujący przyjazne, intuicyjne rozwiązania.

Przykładem dobrych rozwiązań jest program PITax pl Łatwe podatki, korzystanie z którego jest niezwykle łatwe. Nie trzeba czytać zawiłych instrukcji, program zadaje proste pytania dotyczące naszej sytuacji życiowej i podatkowej, wybiera odpowiednią deklarację, załączniki do niej, oblicza nasz podatek. Szczególną uwagę zwraca na optymalne odliczenia  ulg podatkowych.

Program  jest dostosowany do aktualnie obowiązujących  przepisów i wykonuje wszystkie obliczenia zgodnie z obowiązującymi regułami. Nie musimy sprawdzać aktualnie obowiązujących progów, stawek, limitów. Kalkulator w programie policzy wszystko prawidłowo i unikniemy pomyłek.

Program PITax pl Łatwe podatki jest dostępny na dowolnym urządzeniu (komputerze, laptopie, palmtopie, telefonie komórkowym). Korzystać z niego możemy z każdego miejsca, o dowolnej godzinie, we wszystkie dni  tygodnia. Program jest zintegrowany z systemem e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Po poprawnym wysłaniu deklaracji i otrzymaniu statusu 200 będziemy mogli pobrać UPO – poświadczenie odbioru dokumentu przez urząd skarbowy online.

Polecane artykuły

One Thought to “Podatnicy otrzymują informacje roczne od płatników”

Skomentuj