Resort finansów chce wprowadzić koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów z fiskusemFirma 

Resort finansów chce wprowadzić koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów z fiskusem

Wprowadzenie tzw. procedury konsultacyjnej, porozumienia i mediacji, jako form rozwiązywania sporów pomiędzy podatnikami z organami podatkowymi – przewiduje projekt założeń Ordynacji podatkowej, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń nowej Ordynacji podatkowej, która ma w całości i na nowo uregulować kwestie procedury podatkowej i relacji podatnik – organy podatkowe. Projekt zawiera także nowe metody polubownego rozstrzygania sporów podatnika z fiskusem.

Mediacja podatkowa

Projekt założeń Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie mediacji między podatnikiem a organem podatkowym. Procedura ta będzie wszczynana na wniosek jednej ze stron sporu (podatnika lub organu podatkowego), za zgodą drugiej strony, na dowolnym etapie postępowania. Mediacja będzie oparta między innymi o zasady dobrowolności, bezstronności i neutralności mediatora oraz poufności.

Strony będą mogły swobodnie i wspólnie wybrać mediatora z listy, którą prowadzić będzie minister finansów. Wynik mediacji będzie zawarty w protokole, a koszty tego postępowania będą ponoszone przez państwo lub gminę.

Procedura konsultacyjna

Projekt przewiduje procedurę konsultacyjną (konsultacyjno-porozumiewawczą). Ma ona umożliwić postulowane od dawna uprawienie podatników do wnoszenia o przeprowadzenie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej; umożliwienia weryfikacji prawidłowości samoobliczenia na wniosek. W ramach tej procedury podatnik oraz organ podatkowy będą mogli dokonać uzgodnień dotyczących przeszłych lub przyszłych rozliczeń podatnika – przed zaistnieniem ewentualnego sporu. Efektem postępowania konsultacyjnego będzie wydanie decyzji, wiążącej dla organu podatkowego i podatnika. Będzie ona podlegać zaskarżeniu.

Wskazaną procedurę będzie można zastosować przede wszystkim na wniosek podatnika w zakresie oceny konsekwencji podatkowych transakcji o skomplikowanej strukturze, obarczonych dużym ryzykiem podatkowym dla podmiotów gospodarczych; wyceny wartości przedmiotu opodatkowania; oceny charakteru przedmiotu transakcji itd.

W toku procedury konsultacyjnej będą dokonywane ustalenia faktyczne, prowadzone będzie postępowanie dowodowe, a także dokonywane będą uzgodnienia między organami podatkowymi a podatnikami. Będzie to odróżniało tę procedurę od postępowania w sprawie wydania interpretacji podatkowej. Korzystanie z procedury konsultacyjnej będzie wiązało się z odpłatnością.

Porozumienie między podatnikiem a organem podatkowym

Nowa Ordynacja podatkowa ma przewidywać także instytucję porozumienia między podatnikiem a organem podatkowym. Będzie je można zawrzeć np. w przypadku trudnych do usunięcia wątpliwości, co do stanu faktycznego sprawy, a także w sprawie określenia wartości przedmiotu opodatkowania lub transakcji lub też w kwestii zasadności zastosowania ulg w spłacie podatków, rodzaju ulgi, którą należy zastosować oraz sposobu jej zastosowania.

Porozumienie ma być udokumentowane w protokole, który będzie zawierał między innymi zakres i treść uzgodnień. Następnie organ podatkowy wyda decyzję podatkową (lub przeprowadzi kontrolę podatkową) na podstawie tych uzgodnień.

Z omawianego projektu założeń Ordynacji podatkowej powstanie teraz projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.


Autorem jest: Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Polecane artykuły

One Thought to “Resort finansów chce wprowadzić koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów z fiskusem”

Skomentuj