Konsekwencje jazdy po alkoholuWiadomości 

Jazda po alkoholu, a zaświadczenie o niekaralności

Maksymalne dozwolone stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wynosi 0,2 promila. W przypadku, gdy kierowca ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Zgodnie z art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi grzywna albo kara aresztu od 5 do 30 dni. Oprócz kary sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila (lub prowadzi do stężenie przekraczającego tę wartość). Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem określonym w art. 178a § 1 kk, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Skazując sprawcę za jazdę po alkoholu, sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zobacz: Jazda po alkoholu 2019 – Co grozi za jazdę po alkoholu? (lextraffic.pl)

W Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana figuruje jedynie taka osoba, która została prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Uprawomocnienie się wyroku skazującego spowoduje zatem, że skazany nie będzie mógł uzyskać zaświadczenia o niekaralności. O takie zaświadczenie można ubiegać się dopiero po zatarciu ostatniego skazania. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się także m. in. dane o osobach, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe albo przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne.

Zobacz: Warunkowe umorzenie postępowania – Jazda po alkoholu

A jak wygląda sytuacja osoby ukaranej za wykroczenie? Czy w Krajowym Rejestrze Karnym będzie widniała osoba, której sąd wymierzył karę za wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń? Co do zasady ukaranie za wykroczenie nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, chyba że sąd wymierzył karę aresztu. W myśl art. 46 Kodeksu wykroczeń, ukaranie uznaje się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.

Podsumowując, zaświadczenia o niekaralności z pewnością nie uzyska osoba skazana prawomocnie za przestępstwo z art. 178a § 1 kk. W sprawach o wykroczenie wyrok skazujący nie jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego – chyba że sąd orzekł karę aresztu. Za wykroczenie jazdy po alkoholu, o którym mowa w art. 87 § 1 kw sąd może orzec grzywnę albo karę aresztu. Jeżeli w sprawie o wykroczenie sąd wymierzy karę grzywny, to ukarany dalej zachowa status osoby niekaranej i będzie mógł w dalszym ciągu uzyskać zaświadczenie o niekaralności (które może być niezbędne np. przy ubieganiu się o pracę w administracji publicznej).

Polecane artykuły

Skomentuj